A+ R A-

Процедури по ЗОП

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от една година за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Решение.pdf 16.11.2018 г.

Обявление.pdf 16.11.2018 г.

Документация за участие.pdf 16.11.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.doc 16.11.2018 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 16.11.2018 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 16.11.2018 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 16.11.2018 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя.xlsx 16.11.2018 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 16.11.2018 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.xlsx 16.11.2018 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.docx 16.11.2018 г.

Организиране и провеждане на професионално обучение и обучения по ключови компетенции на служителите от ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) - СОФИЯ ЕАД и ЧЕТВЪРТА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СОФИЯ ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Обявление за възложена поръчка.pdf 09.08.2018 г.

Сключени договори:

Договор - КСБВ ЕООД.pdf 08.08.2018 г.

Договор - Фондация за социални инвестиции и ресурси.pdf 08.08.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 04.07.2018 г.

Доклад.pdf 04.07.2018 г.

Протокол 3.pdf 04.07.2018 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 11.06.2018 г.

Протокол 2.pdf

Допълнение към Протокол 1.pdf 07.06.2018 г.

Протокол 1.pdf 28.05.2018 г.

Разяснение.pdf 23.04.2018 г.

Разяснение.pdf 16.04.2018 г.

Решение.pdf 30.03.2018 г.

Обявление.pdf 30.03.2018 г.

Указание.pdf 30.03.2018 г.

Документация за участие.docx 30.03.2018 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 30.03.2018 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 30.03.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 30.03.2018 г.

Образец 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 30.03.2018 г.

Образец 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 30.03.2018 г.

Образец 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 30.03.2018 г.

Образец 7 - Ценово предложение.xlsx 30.03.2018 г.

Техническа спецификация.docx 30.03.2018 г.

Методика за комплексна оценка.docx 30.03.2018 г.

Проект на договор.docx 30.03.2018 г.

Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Обявление за възложена поръчка.pdf 12.06.2018 г.

Обявление за прекратяване.pdf 12.06.2018 г.

Договор - Маримпекс 7 ЕООД.pdf 12.06.2018 г.

Договор - Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 12.06.2018 г.

Решение за прекратяване.pdf 10.05.2018 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 10.05.2018 г.

Протокол 3.pdf 10.05.2018 г.

Съобщение до участниците - отваряне на цени.pdf 24.04.2018 г.

Протокол 2.pdf 24.04.2018 г.

Протокол 1.pdf 18.04.2018 г.

Решение.pdf 12.03.2018 г.

Обявление.pdf 12.03.2018 г.

Указание.pdf 12.03.2018 г.

Документация за участие.docx 12.03.2018 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 12.03.2018 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 12.03.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 12.03.2018 г.

Образец 3.1 - Техническо предложение.xlsx 12.03.2018 г.

Образец 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 12.03.2018 г.

Образец 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 12.03.2018 г.

Образец 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 12.03.2018 г.

Образец 7 - Ценово предложение.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx 12.03.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 12.03.2018 г.

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Сключен договор - ЛФС ЕООД.pdf 12.03.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 06.02.2018 г.

Решение - избор на изпълнител.pdf 22.01.2018 г.

Протокол 3.pdf 22.01.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 15.01.2018 г.

Протокол 2.pdf 15.01.2018 г.

Протокол 1.pdf 11.01.2018 г.

Решение за откриване.pdf 06.12.2017 г.

Обявление за поръчка.pdf 06.12.2017 г.

Документация за участие.doc 06.12.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опиc.docx 06.12.2017 г.

Образец 2 - ЕЕДОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 06.12.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 06.12.2017 г.

Образец 8 - Декларация съгласие с проекта на договор.docx 06.12.2017 г.

Образец 9 - Декларация валидност оферта.docx 06.12.2017 г.

Образец 10 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 06.12.2017 г.

Образец 11 - Ценово предложение.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1.1 - Примерни седмични менюта.docx 06.12.2017 г.

Приложение 1.2 - Зимни примерни седмични менюта.docx 06.12.2017 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx 06.12.2017 г.

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Сключени договори:

Б. Браун Медикал ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Екос Медика ООД.pdf 10.04.2018 г.

Емония Фарматех България ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Инвар ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Новимед Кардио ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Прохелт ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 10.04.2018 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf 10.04.2018 г.

Обявление за прекратяване.pdf 10.04.2018 г.

Обявление - прекратяване.pdf 10.04.2018 г.

Решение - прекратяване.pdf 09.03.2018 г.

Решение - изпълнител.pdf 09.03.2018 г.

Доклад.pdf 09.03.2018 г.

Протокол 3.pdf 09.03.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 06.02.2018 г.

Протокл 2.pdf

Протокол 1.pdf 17.01.2018 г.

Reshenie.pdf 09.11.2017 г.

Obiavlenie.pdf 09.11.2017 г.

Documentacia za uchastie.docx 09.11.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 2 - ЕЕДОП.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 3.1 - Техническо предложение.xlsx 09.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация за съгласие с проекта на договор.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация валидност оферта.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 6 - Декларация - данъци.docx 09.11.2017 г.

Obrazec 7 - Ценово предложение.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Техническа спецификация.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 2 - Финансов ресурс.xlsx 09.11.2017 г.

Prilojenie 3 - Проект на Договор.docx 09.11.2017 г.

Доставка на лекарства за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Сключени договори:

Булмар МЛ ООД.pdf 16.03.2018 г.

Медекс ООД.pdf 16.03.2018 г.

Про Фармация ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

РСР ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf  Ценово предложение.pdf 16.03.2018 г.

Търговска лига - НАЦ АД.pdf 16.03.2018 г.

Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 16.03.2018 г.

Решение за прекратяване.pdf 14.02.208 г.

Решение - изпълнител.pdf 14.02.2018 г.

Доклад.pdf 14.02.2018 г.

Протокол 3.pdf 14.02.2018 г.

Съобщение до участниците.pdf 26.01.2018 г.

Протокол 2.pdf

Протокол 1.pdf 21.12.2017 г.

Reshenie.pdf  03.11.2017 г.

Obiavlenie.pdf 03.11.2017 г.

Documentacia.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 1 - Оферта и опис.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 2 - ЕЕДОП.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 3.1 - Техническо предложение.xlsx 03.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация - съгласие с клаузите на договора.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация - валидност на офертата.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 6 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 03.11.2017 г.

Obrazec 7 - Ценово предложение.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Техническа спецификация.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 2 - Финансов ресурс.xlsx 03.11.2017 г.

Prilojenie 3 - Проект на договор.docx 03.11.2017 г.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и Лаборатория по трансфузионна хематология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по три обособени позиции

 • Категория: Процедури по ЗОП

Сключени договори:

Антисел България ООД.pdf 04.08.2017 г.

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД.pdf04.08.2017 г.

Булмар МЛ ООД.pdf 04.08.2017 г.

Диамед ООД.pdf 04.08.2017 г.

Елит Медикал ООД.pdf 04.08.2017 г.

Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 04.08.2017 г.

Медилаб - С ООД.pdf 04.08.2017 г.

Медицинска Техника Инженеринг ООД.pdf 04.08.2017 г.

Ридаком ЕООД.pdf 04.08.2017 г.

Хроно ООД.pdf 04.08.2017 г.

Обявление - прекратяване.pdf 02.08.2017 г.

Обявление за прекратяване.pdf 02.08.2017 г.

Решение за прекратяване.pdf публикувано на 31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf.pdf 04.07.2017 г.

Протокол 3.pdf 04.07.2017 г.

Протокол 2.pdf 04.07.2017 г.

Съобщение до участниците качено на 02.06.2017 г.

Протокол 1.pdf качен на 16.05.2017 г.

Разяснение.jpg 13.04.2017 г.

Решение.pdf 04.04.2017 г.

обявление.pdf 04.04.2017 г.

Описание на поръчка.doc

Образец 1 - Оферта и опис.doc

Образец 2 - ЕЕДОП.docx

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx

Образец 4 - Декларация за съгласие с проекта на договор.docx

Образец 5 - Декларация валидност оферта.docx

Образец 6 - Декларация данъци.docx

Образец 7 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx

Образец 8 - Ценово предложение.xls

Приложение 1 - Техническа спецификация.xls

Приложение 2 - Техническо предложение.xls

Приложение 3 - Финансов ресурс.xls

Приложение 4 - Проект на Договор.docx

Доставка на лекарства

 • Категория: Процедури по ЗОП

Сключени договори:

Диагностик Имиджинг ООД.pdf 11.08.2017 г.

Медекс ООД.pdf 11.08.2017 г.

Медофарма ЕООД.pdf 11.08.2017 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf 11.08.2017 г.

Обявление за прекратяване.pdf 27.07.2017 г

Обявление - прекратяване.pdf 27.07.2017 г.

Решение - прекратяване.pdf публикувано на 12.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf публикувано на 12.07.2017 г.

Доклад.pdf публикуван на 12.07.2017 г.

Протокол 3.pdf публикуван ня 12.07.2017 г.

Протокол 2.pdf публикуван на 12.07.2017 г.

Съобщение до участниците.jpg публикувано на 14.06.2017 г.

Протокол 1.pdf качено 25.04.2017

Разяснение.pdf качено на 06.03.2017 г.

dokumentacia_lekarstva.doc

Obrazec_4_ Dekl_klauzi dogovor.doc

Obrazec_6_Dekl_zadaljenia_osigurovki.doc

Obrazec_5_Dekl_Srok_validnost_oferta.doc

Prilojenie_3_Proekt na dogovor.doc

Образец_1_Оферта_и_опис.doc

Образец_2_ЕЕДОП.doc

Техническа_спецификация.xls

Техническо_предложение.xls

Финансов_ресурс.xls

Ценово_предложение.xls

качени на 13.02.2017 г.

решение.pdf качено на 13.02.2017 г.

Обявление.pdf качено на 13.02.2017 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно администриране на информационния поток с ЕСО /електроенергиен системен оператор/ и поемане на разходите за небаланси з

 • Категория: Процедури по ЗОП

Допълнително споразумение.pdf 05.12.2017 г.

Сключен договор.pdf качен на 11.04.2017 г.

Протокол 3.pdf качено на 13.02.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf качено на 13.02.2017 г.

Съобщение качено на 26.01.2017 г.

Протокол 2  качено на 26.01.2017 г.

Протокол 1 качено на 24.01.2017 г

Разяснение качено на 14.12.2016 г.

Документация и образци качено 08.12.2016

обявление_ел._енергия.pdf качено 08.12.2016

решение_ел._енергия.pdf качено 08.12.2016

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Изпълнен договор - ЛФС ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Сключен договор - ЛФС ЕООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Решение качено на 10.01.2017 г.

Протокол номер 3 качено 10.01.2017 г.

Протокол номер 2  качено 10.01.2017г.

Съобщение до участниците качено на 16.12.2016

Протокол 1 качено на 13.12.2016

Докуменация DOC

Решение Качено на: 7.11.2016 г.

Облявление Качено на: 7.11.2016 г.

Документация Качено на: 7.11.2016 г.

ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА НОВА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА С ИНОВАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ, ПРИЛОЖИМА ЗА МНОГОПРОФИЛНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

 • Категория: Процедури по ЗОП

Сключен договор - Соломед ООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Сключен договор - АПР ООД.pdf качено на 22.02.2017 г.

Решение качено на 10.01.2017 г.

Доклад качено на 10.01.2017 г.

Протокол номер 3 качено на 10.01.2017 г.

Протокол 2.pdf качено на 10.01.2017 г.

съобщение до участниците  Публикувано на 19.12.2016 г.

Протокол 1 качено на 07.12.2016 г.

Обявление качено на: 13.10.2016 г.

Решение качено на: 13.10.2016 г.

Документация качено на: 14.10.2016 г.

Документация с възможност за редакция dokomentacia_edit.doc качено на: 14.10.2016 г.

Таблица оценка качено на: 14.10.2016 г.

Техническа предложение 1 качено на: 14.10.2016 г.

Техническо предложение 2 качено на: 14.10.2016 г.

Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Договор качено на: 17.10.2016 г.

Обявление качено на: 17.10.2016  г.

Решение Качено 03.08.2016 г.

stanovishte.pdf Качено на: 20.09.2016 г.

Решение откриване на процедура "Закупуване на топлинна енергия за стопански нужди на "Втора МБАЛ - София" ЕАД "

 

Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Решение - прекратяване.pdf - 19.04.2017 г.

Решение за прекратяване.pdf - 19.04.2017 г.

Сключени договори

МТИ ООД.pdf качен на 11.04 2017 г.

Агарта ЦМ ЕООД.pdf качен на 11.04 2017 г.

Адванс Медикал ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Б. Браун ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Булмар МЛ ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Вакпак Медикал ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Екомет 90 ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Екос Медика ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Елпак Лизинг ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Медилон ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Прохелт ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

РСР ООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Софарма Трейдинг АД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Хелмед ЕООД.pdf качен на 11.04.2017 г.

Решение качено на 24.01.2017 г.

Протокол 3 качено на 24.01-2017 г.

Протокол 2 качено на 24.01.2017г.

Писмо до участниците качено на: 26.10.2016 г.

Протокол No 1 Качено 17.08.2016 г.

Разяснение 3 Качено на 30.05.2016 г.

Разяснение 2 Качено на 19.05.2016 г.

Разяснение Качено на 12.05.2016 г.

Решение.pdf  Качено на 13.04.2016 г.

Обявление.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Писмо до медиите.jpg Качено на 13.04.2016 г.

Описание на поръчката.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Техн. спецификация Прил.1.xls Качено на 13.04.2016 г.

Списък на докум. Прил.2.docx Качено на 13.04.2016 г.

Предст. участник Прил.3.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. техн. оборуд. Прил.4.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл.-списък на техн.лица Прил.5.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. конфид. чл.33 ал.4 Прил.6.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.47 ал.9 Прил.7.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.56 ал.1 т.6. Прил.8.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. приемане усл. на дог. Прил.9.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. съгласие подизп. Прил. 10.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. чл.55 и 56 подизп.Прил. 11.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл. списък изп. доставки Прил.12.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. юрисдикции чл.3 т.8 Прил.13.docx  Качено на 13.04.2016 г.

Оферта Прил.14.docx Качено на 13.04.2016 г.

Проект на Договор Прил.15.docx Качено на 13.04.2016 г.

Техн. предл. Прил.16.doc Качено на 13.04.2016 г.

Ценово предложение Прил.17.docx Качено на 13.04.2016 г.

 

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по четири обособени позиции

 • Категория: Процедури по ЗОП

Решение - прекратяване.pdf качено на 02.03.2017 г.

Решение прекратяване.pdf качено на 02.03.2017 г.

сключени договори

Аквахим_АД.pdf качено на 10.02.2017 г.

АПР_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Интер_Бизнес 91 ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Марвена_Диагностика_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Химтекс_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

МТИ_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елта_90М_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елпак_Лизинг_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Елит_Медикал_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Грин_БГ_ООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

БГ_МЕД_ЕООД.pdf качено на 10.02.2017 г.

Топ_Диагностика_ООД_.pdf качено на 10.02.2017 г.

Ридаком_ЕООД_.pdf качено на 10.02.2017 г.

РЕШЕНИЕ Качено на 3.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ НОМЕР 3 Качено на 3.11.2016 г.

ПРОТОКОЛ НОМЕР 2  Качено на 3.11.2016 г.

Съобщение до участниците  Качено на 10.08.2016 г.

Протокол No 1.pdf Качено на 27.06.2016 г.

Обявление.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Решение.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Описание на поръчката.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Писмо до медиите.jpg Качено на 13.04.2016 г.

Техническа спецификация Прил. 1.xls Качено на 13.04.2016 г.

Списък на докум. Прил. 2.docx Качено на 13.04.2016 г.

Предст. участник Прил. 3.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. техн. оборуд. Прил. 4.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл.-списък на техн.лица Прил. 5.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл. конфид. чл.33 ал.4 Прил. 6.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._съгласие_подизп. Прил._10.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc Качено на 13.04.2016 г.

Декл._списък_изп._доставки_Прил.12.docx Качено на 13.04.2016 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx Качено на 13.04.2016 г.

Оферта_прил._14.docx Качено на 13.04.2016 г.

Проект_на_Договор_Прил.15.docx Качено на 13.04.2016 г.

Техн._предл._Прил.16.doc Качено на 13.04.2016 г.

Ценово_предложение_Прил.17.docx Качено на 13.04.2016 г.

 

 

 

 

Доставка на медицинска апаратура за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

 • Категория: Процедури по ЗОП

Решение за прекратяване на процедура.pdf 

Публикувано на 11.05.2016 г.

Решение.pdf Публикувано на 12.04.2016 г.

Обявление.pdf Публикувано на 12.04.2016 г.

Описание на поръчката.doc Публикувано на 12.04.2016 г.

Образци на приложения.doc Публикувано на 12.04.2016 г.

Техн. спецификация към Техн. предложение.docx Публикувано на 12.04.2016 г.

Писмо до медиите.pdf Публикувано на 12.04.2016 г.

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по четири обособени позиции

 • Категория: Процедури по ЗОП

Решение за прекратяване на процедура.pdf  Публикувано на 24.03.2016 г.

Решение Публикувано на 14.03.2016 г.

Обявление.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Описание_на_поръчката.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Техническа_спецификация_-_Прил._1.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Списък_на_докум._Прил._2.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Предст._участник_Прил._3.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._техн._оборуд._Прил._4.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл.-списък_на_техн.лица_Прил.5.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._конфид._чл.33_ал.4_Прил.6.doc Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._съгласие_подизп.__Прил._10.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._списък_изп._доставки_Прил.12.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Оферта_прил._14.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Проект_на_Договор_Прил.15.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Техн._предл._Прил.16.docПубликувано на 14.03.2016 г.

Ценово_предложение_Прил.17.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Писмо_до_медиите.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

 

 

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА, СОБСТВЕНОСТ НА ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД, С АБОНАМЕНТ ИЛИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПОВИКВАНЕ, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 • Категория: Процедури по ЗОП

Изпълнен договор - АПР ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Евромед 7 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Лидекс 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Марвена Диагностика ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Медиком 2000 ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 12.11.2018 г.

Изпълнен договор - МТИ ООД.pdf 12.11.2018 г.

Сключен договор 10 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 9 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 8  Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 7  Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 6 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 5 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 4 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 3 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 2 Качен на 14.06.2016 г.

Сключен договор 1 Качен на 14.06.2016 г.

Протокол от комисия 11.04.2016.pdf Качен на 13.04.2016 г.

Решение 13.04.2016.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Решение прекратяване чл.39 ал.1 т.1 от ЗОП.pdf  Качено на 13.04.2016 г.

Решение прекратяване чл.39 ал.1 т.2 от ЗОП.pdf Качено на 13.04.2016 г.

Съобщение до участниците Качено на 24.03.2016 г.

Решение.pdf   Качен на 10.12.2015 г.

Обявление.pdf  Качен на 10.12.2015 г.

Документация.jpg    Качен на 10.12.2015 г.

Описаниена_поръчката_мед.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Техн._предл._Прил.16.doc Качен на 10.12.2015 г.

Декл.-списък_на_техн.лица_Прил.6.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._конфид._чл.33_ал.4_Прил.12.doc   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._списък_дог._Прил.14.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Декл._съгласие_подизп.__Прил._10.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._техн._оборуд._Прил._5.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx    Качен на 10.12.2015 г.

Оферта_прил._17.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Писмо_до_медиите.png    Качен на 10.12.2015 г.

Предст._участник_Прил._3.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Проект_на_договор_Прил._15.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Списък_на_докум._Прил._2.docx   Качен на 10.12.2015 г.

ТЕХН._СПЕЦИФИКАЦИЯ_Прил.1.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Ценово_предложение_об._поз._1_Прил.4.1.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Ценово_предложение_об._поз._2_Прил.4.2.docx   Качен на 10.12.2015 г.

Протокол от комисия 01.03.2016 Качен на 01.03.2016 г.

Протокол 2 от комисия 24.03.2016.pdf  Качен на 24.03.2016 г.

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ЕАД съгласно техническа спецификация - Приложение 1 неразделна част от документацията

 • Категория: Процедури по ЗОП

Договор Публикувано на 13.01.2016 г.

Решение Публикувано на 10.11.2015 г.

Протокол № 3 Публикувано на 10.11.2015 г.

Съобщение до участниците

Протокол № 2  Публикувана на Вторник, 10.27.2015 г.

 

Решение за откриване на процедура No 679599

Обявление за обществена поръчка No 679601

 Протокол на комисия 

Публикувана на Понеделник, 12 .10.2015 г.

Документация за участие

-_6_predst._uchastnik._Pril.15.docx

-_7_dekl._spisak_lica._Pril._16.docx

-_8_Dekl.priemane_uslov_na_dog.Pril.4.docx

-_9__Dekl.Cl.47_al.9_Pril.5.docx

-_10_-__Dekl_47-al_1_i_5_Pril.6.doc

-_11__Dekl.tehn.oborudvane_pril_7.docx

-_12_Deklaracia_URISDIKCII_Cl.3_t.8_Pril.8.docx

-_13__-dekl-cl.55_i_56_Podizp.Pril.9.doc

-_14__Dekl.syglasie_podizpulnite.Pril.10.docx

-_16_-dekl-cl.33_al.4_Pril.11.doc

-_17__Dekl.spisak_dog._Pril.12.docx

-_19__Dekl.56_al1t.6.Pril.13.docx

 

-_1-usloviq_za_uchastie.doc

-_2_Техническа_спецификация_pril.1.doc

-_3_ценово_предложение_pril.2.doc

-_4_primerno__meniu_35_kratno_1.1.doc

-_5_.Teh._predlojenie_3.doc

-_6_dogovor.docx

Писмо до медиите  Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта