A+ R A-

Събиране на оферти с обява

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява

Обява.pdf 04.06.2018 г.

Информация АОП.pdf 04.06.2018 г.

Описание на поръчката.docx 04.06.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 04.06.2018 г.

Образец  2 - Информационен лист.doc 04.06.2018 г.

Образец  3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 04.06.2018 г.

Образец  4 - Декларация чл. 54, ал. 1,  т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 04.06.2018 г.

Образец  8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  10 - Декларация по ЗЗЛД.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.1 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.2 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 04.06.2018 г.

 

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

  • Категория: Събиране на оферти с обява

Сключен договор.pdf 29.03.2018 г.

Протокол.pdf 27.02.2018 г.

Информация АОП - 25.01.2018.pdf 25.01.2018 г.

Обява - 25.01.2018.pdf 25.01.2018 г.

Документация за участие.doc 25.01.2018 г.

Образец № 1 - Оферта и опис.docx 25.01.2018 г.

Образец № 2 - Информационен лист.doc 25.01.2018 г.

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 25.01.2018 г.

Образец № 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 6 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 25.01.2018 г.

Образец № 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 25.01.2018 г.

Образец № 9 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 10 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 11 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 13 - Ценово предложение.docx 25.01.2018 г.

Приложение № 1 - Проект на договор.docx 25.01.2018 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на „Втора МБАЛ - София" ЕАД

  • Категория: Събиране на оферти с обява

Съобщение за прекратяване.pdf 21.12.2017 г.

Протокол.pdf 21.12.2017 г.

Съобщение за удължаване на срока.pdf 13.12.2017 г.

Информация за удължаване на срока - АОП.pdf 13.12.2017 г.

Информация АОП.pdf 04.12.2017 г.

Обява.pdf 04.12.2017 г.

Документация за участие.doc 04.12.2017 г.

Образец 1 - Оферта и опис.docx 04.12.2017 г.

Образец 2 - Информационен лист.doc 04.12.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 04.12.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 6 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 04.12.2017 г.

Образец 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 04.12.2017 г.

Образец 9 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 10 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 11 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 04.12.2017 г.

Образец 13 - Ценово предложение.docx 04.12.2017 г.

Приложение 1 - Проект на договор.docx 04.12.2017 г.

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси з

  • Категория: Събиране на оферти с обява

Suobshtenie za prekratiavane.pdf 28.11.2017 г.

Obiava.pdf 22.11.2017 г.

Informacia AOP.pdf 22.11.2017 г.

Documentacia.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 1 - Оферта и опис.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 2 - Информационен лист.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 22.11.2017 г.

Obrazec 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 5 - Декларация чл. 54, ал. 1,  т. 3-5 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 6 - Списък - чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 7 - Декларация - чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 9 - Декларация - чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 10 - Декларация - чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 11 - Декларация - чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 12 - Декларация - чл. 102 ЗОП.docx 22.11.2017 г.

Obrazec 13 - Ценово предложение.docx 22.11.2017 г.

Prilojenie 1 - Проект на договор.docx 22.11.2017 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура, ползвана от „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява

Договор - Сапекс - БГ ООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Медимаг ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Емикрон ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 26.10.2017 г.

Договор - Диамед ООД.pdf 26.10.2017 г.

Protokol -  публикуван на 03.10.2017.pdf

Информация.pdf публикувана на 18.09.2017 г.

Обява.pdf публикувана на 18.09.2017 г.

Описание на поръчката.docx публикувано на 18.09.2017 г.

Образец 1 - Оферта.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 2 - Информационен лист.doc публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2, и 7 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП .docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 10.1 - Ценово предложение.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Образец 10.2 - Ценово предложение.docx публикуван на 18.09.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx публикувано на 18.09.2017

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx публикувано на 18.09.2017 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx публикувано на 18.09.2017 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинската апаратура ползвана от „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване” по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява

Договор - АПР ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Елпак Лизинг ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Инфомед ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - МТИ ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Марвена Диагностика ЕООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Медиком 2000 ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Медикъл Имейджинг Сървиз ООД.pdf 11.07.2017 г.

Договор - Хроно ООД.pdf 11.07.2017 г.

Протокол.pdf публикуван на 14.06.2017 г.

Обява.pdf качена на 15.05.2017 г.

Информация. pdf качена на 15.05.2017 г.

Образец 1 - Оферта.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 2 - Информационен.doc качен на 15.05.2017 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc качено на 15.05.2017 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx качена на 15.05.2017 г.

Образец 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРСdocx качена на 15.05.2017 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx качен на 15.05.2017 г.

Образец 9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx качен на 15.05.2017 г.

Образец 10.1 - Ценово предложение.docx качено на 15.05.2017 г.

Образец 10.2 - Ценово предложение.docx качено на 15.05.2017 г.

Описание на поръчката.docx качено на 15.05.2017 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx качена на 15.05.2017 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx качен на 15.05.2017 г

Приложение 3 - Проект на договор.docx качен на 15.05.2017 г.

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура, собственост на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

  • Категория: Събиране на оферти с обява

Договор Медилон, ценово предложение, предложение за изпълнение качено на: 26.10.2016 г.

Договор Лидекс, ценово предложение, предложение за изпълнение качено на: 26.10.2016 г.

Договор подизпълнител  качено на: 26.10.2016 г.

Договор Диамед, ценово предложение, предложение за изпълнение  качено на: 26.10.2016 г.

Договор Емикронценово предложениепредложение за изпълнение  качено на: 13.10.2016 г.

Протокол качено на 12.09.2016 г.

obiava.pdf  качено на: 11.08.2016 г.

informazia.pdf  качено на: 11.08.2016 г.

-_1_inf.list1_ob.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-_1_Teh._predlojenie_2.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_cenowo_predlovenie__1.1.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_cenowo_predlovenie__1.2.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_2_Deklaraciq_po_54_al.12ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_3_deklaracia_po_54_al.1_3-53ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_4_Образец_на_Оферта_Събиране_на_оферти_с_обява3.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_5_Spisak_uslugi4ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_6_Spisyk_teh.lica5ob.docx  качено на: 11.08.2016 г.

-_9_Dekla._po_CL.66_AL.1_PODIZP6ob.doc  качено на: 11.08.2016 г.

-10_Deklaracia_URISDIKCII_Cl.3_t.8_Pril.117ob.docx качено на: 11.08.2016 г.

Deklaraciq_tehn._oborudvane.docx  качено на: 11.08.2016 г.

proekto_dogovor_4.docx  качено на: 11.08.2016 г.

tehnicheska_specifikaciq1.docx  качено на: 11.08.2016 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта