A+ R A-

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Лаборатория по трансфузионна хематология и Отделение по клинична патология, за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

Решение за прекратяване.pdf 27.06.2019 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf 27.06.2019 г.

Доклад.pdf 27.06.2019 г.

Протокол № 3.pdf 27.06.2019 г.

Съобщение - отваряне на цени.pdf 14.06.2019 г.

Протокол № 2.pdf 14.06.2019 г.

Протокол № 1.pdf 30.05.2019 г.

Разяснение.pdf 25.04.2019 г.

Решение за откриване.pdf 22.04.2019 г.

Обявление за поръчка.pdf 22.04.2019 г.

Документация за участие.pdf 22.04.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 22.04.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 22.04.2019 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 22.04.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 22.04.2019 г.

Образец № 4.1. - Техническо предложение.xlsx 22.04.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 22.04.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx 22.04.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.xlsx 22.04.2019 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.xlsx 22.04.2019 г.

Приложение № 3 - Проект на Договор.docx 22.04.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта