A+ R A-

ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И ОФИС КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

 Протокол от комисия 02.12.2015 г. Публикувано на 02.12.2015 г.

Разяснения до участниците 10.11.2015 г.  Публикувано на 10.11.2015 г.

Разяснения до участниците 04.11.2015 г.  Публикувано на 4.11.2015 г.

pokana_1_стр.jpg

pokana_2_стр.jpg

pokana_3_стр.jpg

Документация_1.jpg

Декл._съгласие_на_подизп._прил._8.docx

Декл._чл._16г_ал._5_т.2__впис_в_рег._прил._12.docx

Декл._чл._33_ал._4_прил._9.docx

Декл._чл._47_ал.1_и_5_прил._5.docx

Декл._чл._47_ал._5_прил._10.docx

Декл._чл._56_ал._1_т.6_прил._6.docx

Декл._чл._56_ал._1_т.12_прил._7.docx

Описание_на_поръчката.docx

Оферта_прил._3.docx

Представяне_на_участника_прил.2.docx

Проект_на_договор_прил.14.docx

Списък_на_докум._прил._11.docx

Техн._предл._прил._4.docx

Техн._спец._прил._13.docx

Ценово_предложение_-_Поз.1_прил._1.docx

Ценово_предложение_-_Поз.2_прил.1.docx

Ценово_предложение_-_Поз.3_прил.1.docx

Ценово_предложение_-_Поз.4_прил.1.docx

Договор Синто Гоел  Публикуван на 08.01.2016 г.

Договор АТС-България Публикуван на 15.01.2016 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта