A+ R A-

Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура ползвана от „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”, с абонамент или при условията на повикване по две обособени позиции

Обява.pdf 04.06.2018 г.

Информация АОП.pdf 04.06.2018 г.

Описание на поръчката.docx 04.06.2018 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 04.06.2018 г.

Образец  2 - Информационен лист.doc 04.06.2018 г.

Образец  3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 04.06.2018 г.

Образец  4 - Декларация чл. 54, ал. 1,  т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  6 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 04.06.2018 г.

Образец  8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  9 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 04.06.2018 г.

Образец  10 - Декларация по ЗЗЛД.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.1 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Образец  11.2 - Ценово предложение.docx 04.06.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx 04.06.2018 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx 04.06.2018 г.

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта