A+ R A-

Доставка на нова рентгенова тръба за компютърен томограф произведен от фирма PICKER, модел PQ 2000s, за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

Съобщение за удължаване на срока.pdf 15.10.2018 г.

Информация за удължаване на срока AOП.pdf 15.102018 г.

Информация АОП.pdf 03.10.2018 г.

Обява.pdf 03.10.2018 г.

Описание на поръчката.pdf 03.10.2018 г.

Образец1 - Оферта.docx 03.10.2018 г.

Образец 2 - Информационен лист.docx 03.10.2018 г.

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc.docx 03.10.2018 г.

Образец 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 6 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 03.10.2018 г.

Образец 7 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 03.10.2018 г.

Образец 9 - Декларация по ЗЗЛД.docx 03.10.2018 г.

Образец 10 - Ценово предложение.docx 03.10.2018 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация.docx 03.10.2018 г.

Приложение 2 - Проект на договор.docx 03.10.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта