A+ R A-

Обяви за пациента

проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"

  • Категория: Uncategorised
eu soc logo op pe hr logo


проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД"

На 27.02.2018г. ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ ЕАД стартира проект "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел на проекта е осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на 444 заети лица в II МБАЛ - София и IV МБАЛ - София ЕАД, чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.

Основните дейности по проекта са:

Предоставяне на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Предоставяне на обучение за придобиване на ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" и 4 „Дигитална компетентност“ на 361 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД.

Очакваните резултати по проекта са:

Предоставено професионално обучение на 83 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД и придобита II СПК по професия 723020 Болногледач, специалност 7230201 Здравни грижи;

Предоставено обучение по ключова компетентност 2 "Общуване на чужди езици" по английски език на 346 заети лица в II МБАЛ - София ЕАД и IV МБАЛ - София ЕАД;

Предоставено обучение по ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ на 15 заети лица в IV МБАЛ - София ЕАД.

Обща стойност на проекта: 380 105 лв., от които 323 089,25 лв. европейско и 57 015,75 лв. национално съфинансиране.

 

 


 

Проект № BG05M9OP001-1.021-0402-C01 "Подобряване на уменията и компетенциите на заетите лица във II МБАЛ - София ЕАД и партньора IV МБАЛ - София ЕАД", се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

профилактични прегледи

  • Категория: Uncategorised

„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-СОФИЯ” ЕАД

Болницата обявява безплатни кардиологични прегледи месеците април, май и юни, всеки последен петък в часовете от 10.00 – 12.00 часа. Прегледите ще се извършват в Приемно-консултативен кабинет за кардиологични заболявания.

Прегледа включва: ЕКГ, измерване на кръвно налягане и преглед от специалист.

Записаните да носят налична документация, относно сърдечно-съдовият си статус.

Записване за преглед ежедневно на тел. 91 58 500 от 12.30 часа до 15.00 часа.

Дадите са:

24.04.2015 година

29.05.2015 година

26.06.2015 година

Процедури

  • Категория: Uncategorised

Няма текущи процедури

Условия за прием

  • Категория: Uncategorised

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗИСКВАНЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ Е

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ВАЛИДЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ /ОРИГИНАЛ/
ПРИ ПРИЕМАНЕ И ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТА ОТ ЛЗ.

Ако състоянието Ви налага приемане в болницата, на "Регистратура" на Втора МБАЛ ще бъдете уведомени за възможностите по време на лечението и престоя Ви – избор на лекуващ екип, избор на стая и допълнителни удобства, както и за стойността на лечението, ако нямате направление от лекуващия Ви лекар или се налага доплащане /при допълнителни услуги, за специфични консумативи и др./.

 

Вие можете да бъдете приети за болнично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативния ни блок по един от следните 3 начина:


1. Постъпването за болнично лечение, независимо от това, че имате необходимото направление, става единствено и само по преценка на съответния специалист на Диагностично–консултативния блок на болницата. Направление №7 за хоспитализация може да Ви бъде издадено от болницата само по спешност, при положение, че не сте докарани с ЦСМП.

2. Ако не сте здравноосигурено лице или нямате необходимото направление - срещу заплащане по ценоразписа на болницата.

3. Ако сте допълнително здравно осигурен, разходите Ви ще бъдат покрити от Вашия здравен фонд. Предварително попитайте служителя на регистратурата, дали болницата има сключен договор с Вашия фонд и какво е Вашето покритие.


 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта