A+ R A-

Защита на личните данни (GPDR)

ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–СОФИЯ” ЕАД

Бул. „Христо Ботев” № 120, тел. 02/91 58 340, secondmbal@abv.bg

 

Политика за поверителност на личните данни

Този уебсайт („Сайтът“) се управлява от Втора многопрофилна болница за активно лечение-София" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1202, район Сердика, бул. „Христо Ботев“ No 120, с ЕИК 000689022 (Втора МБАЛ-София). Втора МБАЛ-София отдава голямо значение на защитата на личните данни и се задължава да съблюдава законовите разпоредби за защита на данните. Целта на настоящата политика е да бъдете информирани какви лични данни бихме събрали за Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права.

Втора МБАЛ -София „ЕАД и защитата на личните Ви данни

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

 Каква информация събираме

Възможно е да събираме лични данни за Вас, когато използвате Сайта ни или изберете нашите услуги. В повечето случаи самите вие ни предоставяте тази информация, избирайки и съгласявайки се да ни изпратите информация за себе си, а в други случаи ние изискваме личните ви данни, за да спазим законово задължение, за сключване на договор или защитим наш законен или Ваш жизненоважен интерес. В зависимост от услугите, които ползвате, може да събираме и обработваме следната информация за Вас:

Общи лични данни:

 • Три имена;

 • ЕГН;

 • данни по лична карта;

 • адрес;

 • електронен адрес;

 • телефон за контакт;

 • телефон за контакт на Ваш близък.

 

Чувствителните лични данни:

Събираме и обработваме чувствителни лични данни за Вас с цел осигуряването на здравни грижи и лечение, както и за целите на медицинската диагноза. Това могат да бъдат: данни за здравословно състояние, биологичен материал и др.

Как използваме и споделяме информацията Ви

Ние обработваме личните данни, които събираме за следните цели:

 • Установяване на самоличност;

 • извършване на изследвания, лечение, медицинска диагноза и други здравни услуги,

 • с цел осигуряване на Вашата сигурност и предоставяне на качествени услуги при извършване на видеонаблюдение в нашите помещения ;

 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

 • задължения за предоставяне на информация на всички държавни комисии и регулаторни органи.

 

С кого споделяме информацията Ви:

Втора МБАЛ -София „ЕАД използва трети страни за подпомагане на определени дейности или при изпълнение на законово задължение, а именно: външни консултации със специалисти, НАП, НОИ, НЗОК, общини, счетоводни кантори, хостинг и поддръжка на уебсайта и комуникации. В някои случаи тези трети страни в тази сфера на работа могат да получат Вашите данни. “ Втора МБАЛ -София „ЕАД обаче винаги ще контролира и ще подсигури най-висока сигурност на данните Ви. 

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания и непредоставянето на личните данни би могло да доведе до отказ от предоставяне на услугата ни.

Употреба на бисквитки на Сайта

Втора МБАЛ -София „ЕАД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки.

Докога съхраняваме информацията Ви

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас, до срока на предоставяната услуга или в предвидените срокове в действащото законодателство.

Част от сроковете са:

- 5 години призтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;

- 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;

- 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;

- 30 дни от записа при видеонаблюдение;

 

Сигурност

Втора МБАЛ -София „ЕАД взема мерки за защита на личните Ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

Прехвърляне между държави

Трансферът, съхранението и обработката на лични данни, събрани чрез Сайта е обезпечен с съвременни технически средства. Втора МБАЛ -София „ЕАД няма да прехвърля данните Ви извън рамките на ЕИП. 

Достъп, корекции и оттегляне

По всяко време можете да поискате от Втора МБАЛ -София „ЕАД да Ви предостави информация за личните данни, които са събрани и съхранява за Вас. Можете също така да изискате Втора МБАЛ -София „ЕАД да коригира, изтрие или актуализира такива лични данни.

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за събиране, съхраняване и използване на Вашите лични данни спрямо Втора МБАЛ -София „ЕАД .Оттеглянето обаче няма да засегне законосъобразно обработените данни до оттеглянето.

Част от правата Ви, като изтриване на данните или възразяване срещу обработването, могат да бъдат ограничени от действащото законодателство.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез изрично писмено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

 С настоящата Политика

Втора Многопрофилна болница за активно лечение–София“ ЕАД, в качеството си на „Администратор“ на лични данни, гарантира, че ще спазва политика на конфиденциалност и поверителност, относно личните данни и ще предприеме мерки за максимална защита на вашите данни.

Втора Многопрофилна болница за активно лечение–София“ ЕАД осигурява

коректност при изпълнение на поетият ангажимент, относно съхранението на личните

данни, с цел подобряване на своите услуги и изграждане на доверие, между

АДМИНИСТРАТОР“ и ПАЦИЕНТ, спазвайки принципите на законност, честност и

прозрачност и отчетност.

Втора Многопрофилна болница за активно лечение–София“ ЕАД

използва личните данни единствено и само за целите за които са предоставени , като се стреми да запази и защити вашите лични данни и вашата сигурност .

Втора Многопрофилнаболница за активно лечение–София“ ЕАД

НЕ обработва лични данни, които разкриват расов или етнически произход, религиозни или философски убеждение,членство в синдикални организации.

Промени в настоящата Политика за защита на личните данни

Тази процедура за защита на лична информация може да бъде променяна във времето. Такива промени ще влязат в сила незабавно след тяхното оповестяване. Редовното преглеждане на тази страница Ви гарантира, че винаги ще сте наясно каква информация събираме, как и за какви цели Втора МБАЛ -София „ЕАД я използва и при какви обстоятелства (ако настъпят такива) ще я споделяме с други страни.

Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, можете да се обърнете към Втора МБАЛ -София „ЕАД и нашето Длъжностно лице по защита на даните:

Град София,1202, бул. „Христо Ботев” №120

Красимира Димитрова

Имейл: secondmbal@abv.bg

Тел: 02/9158 333

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта