A+ R A-

Допълнителна информация за телк

ИЗВАДКА от ПРАВИЛНИК за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи Приет с ПМС № 83 от 26.04.2010 г., обн., ДВ, бр. 34 от 4.05.2010 г., изм., бр. 5 от 14.01.2011 г.,

 • Категория: Допълнителна информация за ТЕЛК
 • Посещения: 550

 Териториални експертни лекарски комисии /ТЕЛК/

Чл. 32.

   (2) Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват лицата по повод на:

 1. временна неработоспособност;
 2. вид и степен на увреждане на децата до 16-годишна възраст;
 3. трайно намалена работоспособност на лица на и над 16-годишна възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, които работят и не са им определени вид и степен на увреждане;
 4. вид и степен на увреждане на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО;
 5. 5. необходимост от снабдяване с медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения;
 6. трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност;
 7. определяне характера на заболяванията - професионален или общ;
 8. при постъпил формуляр Е 213;
 9. други случаи, предвидени в нормативниактове.

   (3) Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от постъпване на документите при тях. Решенията се връчват на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители срещу подпис или с писмо с известие за доставяне. При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК.

   (4) Когато за изясняване на отделни случаи се изискват непредставени документи или изследвания, срокът по ал. 3 започва да тече от тяхното представяне.

   (5) Медицинското досие се изпраща в РКМЕ след връчване на решението по ал. 3 срещу подпис, съответно след получаване на известието за доставяне.

   (6) Срокът на временната неработоспособност може да бъде до два месеца от края на временната неработоспособност по последния болничен лист, освен ако в експертното решение е посочен по-кратък срок.

Чл. 33.

   (1) Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията по чл. 56, ал. 1 в РКМЕ.

  (3) Обстоятелството по ал. 2, предложение първо се доказва с документ за самоличност, а по ал. 2, предложение второ - с удостоверение от общината.

  (4) Изключение от ал. 2 се допуска, когато лицето се намира на пропродължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение и не е в състояние да се яви пред ТЕЛК по района на постоянния или настоящия си адрес.

  (5) Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).

  (6) Освидетелстването на лицето във връзка с обжалвани болнични листове се извършва от ЛКК и ТЕЛК по района на лечебното заведение, издало болничните листове

Чл. 39. Председателят на ТЕЛК:

 1. Разпределя преписките между членовете на ТЕЛК;
 2. Съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с известие за доставяне и с известие по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и електронен адрес:

               а. че ТЕЛК ще се произнесе само по представената медицинска документация;

               б. за необходимостта от допълнителни изследвания и консултации, които трябва да се направят;

               в. за деня на прегледа, когато такъв е необходимо да се извърши.

 1. осигурява колективното обсъждане на данните от клиничния преглед и наличната медицинска и друга документация;
 2. контролира пълното и точното попълване на експертното решение;
 3. връчва срещу подпис експертните решения на ТЕЛК, като изяснява на лицата или на законните им представители решенията на комисията и реда за обжалването им;
 4. организира освидетелстването на лицата на място в случаите по чл. 33, ал. 4 и 5;
 5. отказва да открие процедура по просрочена жалба;
 6. уведомява ръководствата на лечебните заведения и РЗИ за констатираните пропуски и грешки в дейността на личните лекари и ЛКК и предлага мерки за отстраняването им;
 7. отговаря за въвеждането и поддържането в ИБД на цялата необходима информация по отношение на извършваната от ТЕЛК медицинска експертиза.

   (2) Лекарите в ТЕЛК:

 1. извършват преглед на представената медицинска документация и при необходимост извършват клиничен преглед и/или назначават изследвания и консултации със специалисти извън ТЕЛК в следните случаи:

              а) когато необходимите за нуждите на експертизата резултати от изследвания и консултации не са налични в медицинската документация при личния лекар и/или лекуващия лекар;

              б) когато наличните в медицинската документация при личния лекар и/или лекуващия лекар резултати от изследвания и консултации не са актуални (не са извършени в рамките на последните дванадесет месеца) или не са достатъчни за диагностичното и функционално изясняване на състоянието;

              в) когато НЕЛК е отменила и е върнала експертно решение на ТЕЛК за ново освидетелстване с указания за извършването на допълнителни изследвания и консултации в случаите по букви "а" и "б", както и с указания за извършване на контролни медицински изследвания;

 1. извършват клиничен преглед на място;
 2. осъществяват методическа помощ на ЛКК по подготовката и изпращането на болните за освидетелстване от ТЕЛК.

Чл. 40. Териториалните експертни лекарски комисии могат да вземат решение само по документи без преглед на лицата в следните случаи:

 1. когато представената медицинска документация обективизира степента на увреждане и функционален дефицит на заболелия орган и/или система и не е необходимо за нуждите на експертизата извършването на клиничен преглед и/или назначаването на допълнителни изследвания и консултации;

Чл. 41. (1) След вземане на решение ТЕЛК връща в РКМЕ медицинското експертно досие заедно с експертното решение за досието, за работодателя (ако лицето работи), за ТП на НОИ, за Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) и за други заинтересувани лица и органи съобразно конкретния случай.

      (2) Медицинската документация на лицата, които са подали заявление за освидетелстване (преосвидетелстване) и след редовно призоваване не са се явили на преглед в ТЕЛК, се връща в РКМЕ.

      (3) Териториалното поделение на НОИ извършва служебна проверка в ИБД относно експертните решения на лицата по ал. 2.

      (4) Когато освидетелстваното лице има професия, свързана с автомобилния, железопътния или водния транспорт, един екземпляр от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК се изпраща на съответната транспортна областна лекарска експертна комисия

Регионални картотеки на медицинските експертизи

Чл. 55. (1) Съставянето, съхраняването и движението на медицинската документация на освидетелстваните лица от ТЕЛК и НЕЛК се осъществяват от РКМЕ.

       (2) В РКМЕ се съхраняват медицинските експертни досиета, подредени по единен граждански номер.

       (3) За всяко лице, което ще се освидетелства за първи път от ТЕЛК, РКМЕ отразява движението на медицинската документация в ИБД.

Чл. 56. (1) Лицата или законните им представители/упълномощени от тях лица подават заявление-декларация по образец съгласно приложение № 11 на място в РКМЕ или чрез лицензиран пощенски оператор за:

 1. освидетелстване;
 2. редовно преосвидетелстване;
 3. преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
 4. предсрочно преосвидетелстване за влошено или подобрено състояние;
 5. преосвидетелстване по повод социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове. 

     (2) Лицата по ал. 1 се уведомяват от РКМЕ служебно за необходимостта от редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия.

     (3) Лицата по ал. 1 заедно със заявление-декларацията подават в РКМЕ направление от личния/лекуващ лекар или протокол на ЛКК и медицинска документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар.

    (4) При получаване в РКМЕ на заявление, направление от личния/лекуващ лекар/протокол на ЛКК или друга медицинска документация се извършва проверка относно наличието на медицинско експертно досие или друга документация на името на това лице, за да се свърже с нея.

    (5) Експертите в РКМЕ изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата на съответната ТЕЛК в срок 3 дни от получаването им, с изключение на случаите на чл. 40, ал. 2.

    (6) При изгубено медицинско експертно досие РКМЕ насочва лицето за преосвидетелстване с медицинската документация, която се съхранява от него, и в пенсионната му преписка, която се съхранява в НОИ. В тези случаи преписката се придружава от нарочен протокол, издаден от РКМЕ, удостоверяващ, че медицинското експертно досие е изгубено.

   (7) Пенсионната преписка може да бъде използвана за нуждите на експертизата извън случаите по ал. 6, когато е необходима за уточняване на дата на инвалидизиране, причинна връзка по повод военна инвалидност, трудова злополука или професионална болест и в други случаи, въз основа на мотивирано искане от ТЕЛК/НЕЛК.

Чл. 57. (1) Медицинските експертни досиета се образуват в регионалните картотеки по постоянен адрес или по настоящия адрес, ако лицата са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявлението по чл. 56, ал. 1, и се съхраняват в регионалните картотеки по постоянния адрес на лицата.

    (2) В медицинското експертно досие се съхраняват:

 1. заявление-декларацията по чл. 56, ал. 1;
 2. медицинските протоколи на ЛКК/направление от личния/лекуващ лекар и медицинска документация;
 3. резултатите от направените изследвания и консултации и заверени копия от тези, налични в медицинската документация на лицето при личния лекар и/или при лекуващия лекар;
 4. експертните решения на ЛКК/ТЕЛК и НЕЛК;
 5. протоколите на НОИ за извършено проучване на условията на труд по повод професионално заболяване и трудова злополука и разпореждането на НОИ за трудова злополука;
 6. производствената характеристика (за лица в трудови правоотношения);
 7. други допълнително изискани документи - преписи от истории на заболяването, епикризи, преписи от съдебномедицински експертизи и др.

    (3) Съдържанието на медицинското експертно досие се отразява в ИБД от РКМЕ. При постъпване на нови документи те се включват като неразделна част от медицинското експертно досие и се отбелязва датата на постъпването им.

Чл. 58. (1) Когато лицето подлежи на освидетелстване или преосвидетелстване от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес, регионалната картотека изпраща медицинското експертно досие на съответната ТЕЛК.

    (2) Когато лицето е освидетелствано от ТЕЛК извън района на постоянния му адрес, медицинската документация се изпраща в регионалната картотека по постоянния му адрес за съхраняване.

    (3) В случаите, когато лицето е било освидетелствано отТЕЛК в друг район за продължаване на отпуска по болест и са изминали повече от два месеца от срока на разрешения отпуск и лицето не се е явило за ново освидетелстване, цялата му медицинска документация се изпраща на регионалната картотека по постоянния му адрес.

Чл. 59. Регионалната картотека по постоянния адрес на лицето изпраща с писмо с известие за доставяне и по електронен път на ТП на НОИ експертното решение на ТЕЛК, след като е проверила, че всички страни са уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл. Експертното решение се изпраща с писмо с известие за доставяне и на осигурителите.

Чл. 60. (1) Регионалните картотеки са длъжни да предоставят медицинските експертни досиета за служебно ползване при поискване от Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика, НОИ и неговите териториални поделения, НЕЛК, съдебните органи, прокуратурата и органите на МВР. (2) Медицинските комисии по чл. 98, ал. 4 от КСО отразяват в ИБД мотивите за обжалване на издадените експертни решения на ТЕЛК и НЕЛК.

Чл. 61. (1) Медицинските експертни досиета и информацията от ИБД за лицата, на които е определена степен на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, се съхраняват в регионалната картотека за срок 40 години от последното решение на ТЕЛК и НЕЛК.

    (2) Медицинските експертни досиета и информацията от ИБД за лицата, на които не е определен процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, се съхраняват в регионалната картотека за срок 5 години

PRAVILNIK_TELK.pdf

WEB_Адрес_РКМЕ_СОФИЯ

 

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 • Категория: Допълнителна информация за ТЕЛК
 • Посещения: 388

 

В сила от 01.01.2002 г.

Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.70 от 10 Август 2004г., изм. ДВ. бр.93 от 19 Октомври 2004г., изм. ДВ. бр.43 от 20 Май 2005г., изм. ДВ. бр.103 от 23 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.91 от 10 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.94 от 30 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г., изм. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., доп. ДВ. бр.81 от 14 Октомври 2016г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2017г., изм. ДВ. бр.7 от 19 Януари 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.93 от 26 Ноември 2019г.

 

 

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Обработването на лични данни, разкриващо расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални съюзи, обработването на генетични данни, биометрични данни с цел уникално идентифициране на физическото лице, данни, свързани със здравословното състояние или сексуалния живот и сексуалната ориентация на лицето, е разрешено, когато това е абсолютно необходимо, съществуват подходящи гаранции за правата и свободите на субекта на данни и е предвидено в правото на Европейския съюз или в законодателството на Република България.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 17 от 2019 г.) (1) Субектът на данни упражнява правата по чл. 15 - 22 от Регламент (ЕС) 2016/679 чрез писмено заявление до администратора на лични данни или по друг определен от администратора начин.

(2) Заявление може да се подаде и по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация.

(3) Заявление може да се подаде и чрез действия в потребителския интерфейс на информационната система, която обработва данните, след като лицето е идентифицирано със съответните за информационната система средства за идентификация.

 

ПЪЛЕН_ТЕКСТ

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта