A+ R A-

Публични покани до 15.04.2016

ПРИЕМАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД

  • Категория: Публични покани
  • Посещения: 4787

Утвърдил:

Изпълнителен директор:

/Доц. д-р Стефан Узунов /

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ

 В

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП

С ПРЕДМЕТ

„ПРИЕМАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОПАСНИ

БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ  ПО ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ДЕЙНОСТТА НА „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД”

 

Прочети още...

Публична покана

  • Категория: Публични покани
  • Посещения: 2815

Изпиране, изкърпване и гладене на болнично бельо, постелъчен инвентар и работно облекло за нуждите на ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ ЕАД

 Протокол  Публикуван Понеделник, 03 Август 2015 

 

Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта