A+ R A-

З А П О В Е Д № РД-01-335/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и в изпълнение на последвали указания за създаване на необходимата организация за обезпечаване своевременна хоспитализация на пациенти с COVID-19

На основание чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето във връзка с чл. 10 от Устройствения правилник на Регионалните здравни инспекции и обявеното с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, по повод заповед № РД-01-335/12.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и в изпълнение на последвали указания за създаване на необходимата организация за обезпечаване своевременна хоспитализация на пациенти с COVID-19

Zapoved_SOFIA_legla_COVID19_P.docx

Novi_legla_COVID19_prilogenie1.xlsx

Blanka_SRZI_direktor_novi_legla_P.docx

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта