A+ R A-

НАРЕДБА /Проект/ за изменение на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи

 

(обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г., изм. и доп., бр. 92 от 2010 г., бр. 53 от 2011 г., изм. с Решение № 15323 от 22.11.2011 г. на Върховния административен съд на Република България - бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 32 от 2013 г.; изм. с Решение № 16747 от 14.12.2013 г. на Върховния административен съд на Република България - бр. 37 от 2014 г., изм. и доп., бр. 22, 86 и 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 19, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „минимален брой“ се заменят с „минимална обезпеченост от“.
2. В т. 2 думите „минимален брой“ се заменят с „минимална обезпеченост от“.
3. В т. 3 думите „минимален брой“ се заменят с „минимална обезпеченост от“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Приложението към член единствен на Наредба № 9 от 2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Акушерство и гинекология“ (обн., ДВ, бр. 41 от 2021 г.), в глава III „Изисквания за осъществяване на дейността по специалността АГ“, се правят следните изменения:
1. Точка 3.1.3.1. се изменя така:
„3.1.3.1. общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти по АГ, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност;“.
2. Точка 3.1.3.2. се отменя.
3. Точка 3.1.3.4. се изменя така:
„3.1.3.4. брой специалисти по здравни грижи - трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи като гарантира тяхното качество;“.
4. Точка 3.4.3.1. се изменя така:
„3.4.3.1. общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти по АГ, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност;“.
5. Точка 3.4.3.2. се отменя.
6. Точка 3.4.3.4. се изменя така:
„3.4.3.4. брой специалисти по здравни грижи - трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи като гарантира тяхното качество;“.
7. Точка 3.6.3.1. се изменя така:
„3.6.3.1. общият брой на лекарите, в това число на лекарите специалисти по АГ, съответства на обема и сложността на осъществяваната дейност;“.
8. Точка 3.6.3.2. се отменя.
9. Точка 3.6.3.4. се изменя така:
„3.6.3.4. брой специалисти по здравни грижи - трябва да осигурява оптимално дейностите по здравни грижи като гарантира тяхното качество;“.............

................................

Вижте пълния текст от прикачения файл:

n_standarti_04062021_final.pdf

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта