A+ R A-

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Петък, 12 Юни 2020 12:00
 • Посещения: 403

 obiava_5.docx

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД

гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

 О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

а именно: преместваем обект тип павилион, находящ се в предния двор пред сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, с обща площ от 16.00 /шестнадесет/ квадратни метра, без налично оборудване, с предназначение за извършване на търговска дейност – продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др, с начална наемна цена в размер на 380.00 лв. /триста и осемдесет лева/ без включен ДДС. Прочети още...

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД набира доброволци - лекари медицински сестри, лаборанти /клинични, микробиологични, рентгенови/ и санитари.

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Понеделник, 16 Март 2020 09:06
 • Посещения: 502

 

„Втора многопрофилна болница за активно лечение-София” ЕАД на основание Заповед № РД-01 -121/11.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-01- 115/12.03.2020 г. на директора на СРЗИ реорганизира дейността си за прием на пациенти с COVID-19 инфекцията. Лечебното заведение набира доброволци - лекари медицински сестри, лаборанти /клинични, микробиологични, рентгенови/ и санитари. Желаещите да се включат в борбата с COVID-19 инфекцията да се обаждат на телефон :02 9158340

 

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Понеделник, 25 Ноември 2019 09:50
 • Посещения: 745

obiava.docx 

 

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД

гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

 

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

а именно: недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. /тридесет лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС. Прочети още...

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Вторник, 20 Август 2019 08:44
 • Посещения: 507

obiava_09.docx

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО

ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД

гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

А. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. /тридесет лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС;

Б. Недвижим имот, съставляващ кабинет с обща площ от 14.80 /четиринадесет цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра, на първи етаж, южно изложение, с предназначение за медико-техническа лаборатория, с начална наемна цена в размер на 105.70 лв./сто и пет лева и седемдесет стотинки/ без включен ДДС;

В. Недвижим имот, съставляващ кабинет с обща площ от 15.10 /петнадесет цяло и десет стотни/ квадратни метра, на първи етаж, северно изложение, за използване за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, с начална наемна цена в размер на 105.70 лв./сто и пет лева и седемдесет стотинки/ без включен ДДС;

Г. Недвижим имот с площ от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партер, до „каса“, за поставяне на кафе-автомат, с начална наемна цена в размер на 320.00 лв. /триста и двадесет лева/ без включен ДДС;

Д. Недвижим имот, съставляващ обособени помещения с предназначение за пералня – дейности по изпиране, дезинфекция, изсушаване и гладене – с обща площ от 240.00 /двеста и четиридесет/ квадратни метра, с начална наемна цена в размер на 801.60 лв. /осемстотин и един лева и шестдесет стотинки/ без включен ДДС. Имотът се отдава без налично оборудване по предназначението му.

 

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 21.08.2019г. до 16.09.2019г.

Цена на конкурсната документация е 30.00 /тридесет/лева с включен ДДС.

Гаранцията / депозит / за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 16.09.2019г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 16.09.2019г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 17.09.2019г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Понеделник, 01 Юли 2019 14:47
 • Посещения: 724

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД
гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

А. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. /тридесет лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС;
Б. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 7, с обща площ от 15.70 /петнадесет цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, находящ се на втори етаж, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 124.00 лв./сто двадесет и четири лева/ без включен ДДС;
В. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 8, с обща площ от 15.70 /петнадесет цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, находящ се на втори етаж, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 124.00 лв./сто двадесет и четири лева/ без включен ДДС;
Г. Недвижим имот с площ от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партер до регистратура, за поставяне на кафе-автомат, с начална наемна цена в размер на 280.00 лв. /двеста и осемдесет лева/ без включен ДДС;
Д. Недвижим имот с площ от 13.70 /тринадесет цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра – помещение за търговска дейност за продажба на санитария и помощни медицински средства, с начална наемна цена в размер на 191.53 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и три стотинки/ без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.
Гаранцията / депозит / за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 22.07.2019г.
Цена на конкурсната документация е 30.00 /тридесет/лева с включен ДДС.
Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 05.07.2019г. до 22.07.2019г.
Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 22.07.2019г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Конкурсът ще се проведе на 23.07.2019г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД:

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Четвъртък, 01 Септември 2016 06:51
 • Посещения: 1913

obiava.docx

 

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД
гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД: Прочети още...

П О К А Н А

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Понеделник, 17 Август 2015 15:55
 • Посещения: 2087

за събиране на оферти за избор на изпълнител и сключване на договор с предмет „доставка на дезинфектанти за нуждите на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”

Прочети още...

П О К А Н А

 • Категория: Обяваи
 • Публикувана на Петък, 03 Юли 2015 12:46
 • Посещения: 2402

за събиране на оферти за избор на изпълнител и сключване на договор с предмет „доставка на дезинфектанти за нуждите на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД” Прочети още...

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта