A+ R A-

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД
гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 120

О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

А. Недвижим имот, съставляващ площ за поставяне на банкомат, с общ размер от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партерен етаж в централна сграда, за извършване на търговска дейност – предоставяне на банкови услуги, с начална наемна цена в размер на 30.50 лв. /тридесет лева и петдесет стотинки/ без включен ДДС;
Б. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 7, с обща площ от 15.70 /петнадесет цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, находящ се на втори етаж, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 124.00 лв./сто двадесет и четири лева/ без включен ДДС;
В. Недвижим имот, съставляващ кабинет № 8, с обща площ от 15.70 /петнадесет цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра, находящ се на втори етаж, за използване от общопрактикуващи лекари - с изключение на лекари по дентална медицина - за амбулатория за извънболнична помощ по смисъла на чл.8, ал.1, т.1, буква „а” и буква „б” от Закона за лечебните заведения, а именно за индивидуални или групови практики за първична медицинска помощ, с начална наемна цена в размер на 124.00 лв./сто двадесет и четири лева/ без включен ДДС;
Г. Недвижим имот с площ от 1.00 /един/ квадратен метър, находящ се на партер до регистратура, за поставяне на кафе-автомат, с начална наемна цена в размер на 280.00 лв. /двеста и осемдесет лева/ без включен ДДС;
Д. Недвижим имот с площ от 13.70 /тринадесет цяло и седемдесет стотни/ квадратни метра – помещение за търговска дейност за продажба на санитария и помощни медицински средства, с начална наемна цена в размер на 191.53 лв. /сто деветдесет и един лева и петдесет и три стотинки/ без включен ДДС.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.
Гаранцията / депозит / за участие в конкурса, в размер на един месечен наем за съответната позиция без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 22.07.2019г.
Цена на конкурсната документация е 30.00 /тридесет/лева с включен ДДС.
Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 05.07.2019г. до 22.07.2019г.
Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 22.07.2019г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.
Конкурсът ще се проведе на 23.07.2019г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта