A+ R A-

О Б Я В Я В А КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ИЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

 ВТОРА МНОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ EАД

                      гр. София 1202, бул.”Христо Ботев” № 12

                                          О Б Я В Я В А

КОНКУРС ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДОСТАВЕН ИЗА УПРАВЛЕНИЕ НА „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ” ЕАД

           А. Сграда-постройка за допълващо застрояване, находяща се в предния двор пред сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, с обща площ от 16.00 /шестнадесет/ квадратни метра, без налично оборудване, с предназначение за извършване на търговска дейност – продажба на тонизиращи и безалкохолни напитки, закуски, хранителни стоки и др. – с начална наемна цена в размер на 276.30 лв. /двеста седемдесет и шест лева и тридесет стотинки/ без включен ДДС;

           Б. Недвижим имот, съставляващ полщ от 1 /един/ квадратен метър, с предназначение за извършване на търговска дейност – банкови услуги /поставяне на устройство-банкомат/, находящ се на партерен етаж срещу „деловодство“ на лечебното заведение, с минимално определена месечна наемна цена в размер на 32.00 лв. /тридесет и два лева/без включен ДДС.

       Не се допускат и се отстраняват от участие в конкурса търговци и дружества със задължения към „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.

Условията на конкурса и изискванията към участниците се съдържат в конкурсната документация.

Конкурсната документация се закупува и получава от каса на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД от 11.07.2022г. до 25.07.2022г. включително.

Цена на конкурсната документация е 30.00 лв. /тридесет лева/ с включен ДДС.

Гаранцията / депозит / за участие в конкурса, в размер на един месечен наем без включен ДДС, се внася на каса или превежда по банкова сметка на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД в „Общинска банка” АД, BIC SOMB BGSF, IBAN BG47 SOMB 9130 1027 3753 02 в срок до 15.30 часа на 25.07.2022г.

Документите за участие в конкурса се подават в срок до 15.30 часа на 25.07.2022г. в деловодство на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 26.07.2022г. от 10.00 часа в сградата на „ВТОРА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД, четвърти етаж, библиотека.

 obiava.docx

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта