A+ R A-

П О К А Н А

за събиране на оферти за избор на изпълнител и сключване на договор с предмет „доставка на дезинфектанти за нуждите на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви каним да предложите Вашата оферта за доставка на дезинфектанти, която следва да отговаря на изисквания на настоящата покана, приложената „Техническа спецификация ” и „. Ценова оферта”- образец.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ОТ „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”:

ПОЗИЦИЯ № 1 Концентриран препарат за дезинфекция на повърхности и предмети за обслужване на болния – 5 458.08 лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 2 Хигиенно миене на ръце и тяло – 5 478 лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 3 Антисептик за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце - 3 300лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 4 Дезинфекция на хирургично поле- 1 283лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 5 Препарат за ръчно почистване и дезинфекция на хирургични инструменти- 3 259.20лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 6 Препарат за почистване и дезинфекция на лабораторни стъкла- 168 лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 7 Препарат за високостепенна дезинфекция на специална медицинска апаратура – 952.80лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 8 Ензимен препарат за ръчно почистване на медицински изделия и флексибилни ендоскопи- 273.60 лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 9 Концентриран препарат за почистване и дезинфекция на повърхности в кухненски офиси, млечни кухни- 237.60лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 10 Препарат за почистване и дезинфекция на санитарни помещения - на хлорна основа - прахообразен- 1 440лв. с ДДС.
ПОЗИЦИЯ № 11 Дезинфекция на лигавица –готов препарат-крем- 367.20лв. с ДДС.

І. Изисквания към участниците и продуктите:
1. Документи за предложените продукти


• Сертификат за качество по ISO на производителя.
• Разрешение за пускане на биоциден препарат или Декларация за съответствие и СЕ сертификат или Разрешение за употреба на лекарствен препарат там където е приложимо.
• Информационни листа за безопасност на препаратите.
• Проспекти /описания на препаратите на български език/.


2.Срок на годност на продуктите-не по-малко от 80% от обявения срок на етикета.
3. Количество - съгласно приложената „. Ценова оферта-образец ”.
4. Срок и начин на плащане - разсрочено не по-малко от 60 дни, по банков път.
5. Срок на доставка - до 72 ч. след подадена заявка.
6. Краен срок за подаване на оферти – 10.07.2015г. 16:00ч.
7. Срок на договора – 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.
8. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 дни от отварянето им.
9. Участниците следва да представят мостри на оферираните продукти.
10. Предложените в „Ценовата оферта” стойности за позицията, за която участникът участва, не следва да надвишава прогнозната стойност, определена от Възложителя.

/Участници с оферти неотговарящи на горните изисквания, както и на изискванията на „Техническа спецификация ” се отстраняват от участие./

ІІ. Оценяване:
1.Постъпилите оферти ще се оценяват по критерий – оферирана най-ниска цена.

2.За най-ниска цена се приема, най-ниската оферирана цена за дадена позиция от техническата спецификация, за която участникът участва.

3.Участник с оферта изцяло отговаряща на изискванията описани в раздел I от настоящата покана, както и на Техническата спецификация и оферирал най-ниска цена, ще бъде избран за изпълнител за позицията/иите, за която участва.

III. Други изисквания:
1.В офертата следва да бъде посочен ЕИК или представено Удостоверение за актуално състояние.
2.Офертите се подават в запечатан, непрозрочен плик с надпис – името и адреса на участника и посочване на предмета на настоящата покана, както и позицията за която участва.
3.Оферти могат да бъдат подавани по пощата /на адреса на управление на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД / или лично в деловодството на болницата.
4.Оферти подадени или получени по поща, след крайния срок за подаване на оферти, няма да бъдат разглеждани и оценявани.


Приложение:
1. Техническа спецификация;    tehn_spec.doc
2. Ценова оферта – образец;   cenova_oferta.doc
3.Оферта за участие - образец   oferta_uchastie.docxИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: П
/ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ/

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта