A+ R A-

П О К А Н А

за събиране на оферти за избор на изпълнител и сключване на договор с предмет „доставка на дезинфектанти за нуждите на ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ ЕАД”

 

Уважаеми дами и господа,

С настоящата  покана Ви каним да предложите Вашата оферта за доставка на дезинфектанти, която следва да отговаря на изисквания на настоящата покана, приложената „Техническа  спецификация ”  и „ Ценова оферта”- образец.

            ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ПОЗИЦИИ ОТ „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ”:

ПОЗИЦИЯ № 1 Концентриран  препарат за дезинфекция на повърхности  и предмети за обслужване на болния с алдехиди   и ПАВ – 5000.00 лева без включен ДДС.

ПОЗИЦИЯ №  2 Концентриран  препарат за дезинфекция на повърхности  и предмети за обслужване на болния без алдехиди – 1500.00 лева без включен ДДС.

ПОЗИЦИЯ №  3 Готов  препарат  за бърза дезинфекция на малки  и трудно достъпни   повърхности и апаратура – 105.00 лева без включен ДДС.

ПОЗИЦИЯ  № 4 Готов препарат - пяна - за почистване и дезинфекция на медицински устройства, апаратура,  в това число  и кувьози – 270.00 лева без включен ДДС. 

ПОЗИЦИЯ № 5 Препарат  за високостепенна дезинфекция на специална медицинска апаратура - Концентриран препарат - комбинация от различни алдехиди вкл. формалдехид –без активатор – 750.00 лева без включен ДДС.

ПОЗИЦИЯ № 6 Препарат  за високостепенна дезинфекция на специална медицинска апаратура    с глутаров алдехид и нейонно ПАВ, pHиндикатор – 210.00 лева без включен ДДС.

І.  Изисквания към участниците и продуктите:

1. Документи за предложените продукти

  • Сертификат за качество по ISO на производителя.
  • Разрешение за пускане на биоциден препарат или Декларация за съответствие и СЕ сертификат или Разрешение за употреба на лекарствен препарат там където е приложимо.
  • Информационни листа за безопасност на препаратите.
  • Проспекти /описания на препаратите на български език/.

2.Срок на годност на продуктите-не по-малко от 80% от обявения срок на етикета.

3. Количество - съгласно приложената „. Ценова оферта-образец ”.

4. Срок и начин на плащане - разсрочено не по-малко от 60 дни, по банков път.

5. Срок на доставка - до 72 ч. след подадена заявка.

6. Краен срок за подаване на оферти – 20. 08.2015г. 16:00ч.

7. Срок на договора – 1 /една/ година, считано от датата на подписването му.

8. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 30 дни от отварянето им.

9. Участниците следва да представят мостри на оферираните продукти.

10. Предложените в „Ценовата оферта” стойности за  позицията, за която участникът участва, не следва да надвишава прогнозната стойност, определена от Възложителя.   

      /Участници с оферти неотговарящи на горните изисквания, както и на изискванията на „Техническа  спецификация  се отстраняват от участие./

 

         ІІ. Оценяване:

1.Постъпилите оферти ще се оценяват по критерий – оферирана най-ниска цена.

2.За най-ниска цена се приема, най-ниската оферирана цена за дадена позиция от техническата спецификация, за която участникът участва.

3.Участник с оферта изцяло отговаряща на изискванията описани в раздел I от настоящата покана, както и на Техническата  спецификация  и оферирал най-ниска цена, ще бъде избран за изпълнител за позицията/иите, за която участва.

            III. Други изисквания:

1.В офертата следва дабъдепосочен ЕИК илипредставено Удостоверение за актуално състояние. 

2.Офертите се подават в запечатан, непрозрочен плик с надпис – името и адреса на участника и посочване на предмета на настоящата покана, както и позицията за която участва.

3.Оферти могат да бъдат подавани по пощата /на адреса на управление на „ВТОРА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД / или лично в деловодството на болницата.

4.Оферти подадени или получени по поща, след крайния срок за подаване на оферти, няма да бъдат разглеждани и оценявани.

            Приложение:

            1. Техническа спецификация; Техи._спецификация_-2015_г.doc

            2. Ценова оферта – образец; Ценова_Оферта_-2015_дез.doc

            3.Оферта за участие - образец      oferta_za_uchastie.docx

     

                                   ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:                   П                                                                               

                                                                                       /ДОЦ. Д-Р  СТЕФАН УЗУНОВ/

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта