A+ R A-

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория, Кабинет по трансфузионна хематология и Клинична патология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по четири обособени позиции

Решение за прекратяване на процедура.pdf  Публикувано на 24.03.2016 г.

Решение Публикувано на 14.03.2016 г.

Обявление.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Описание_на_поръчката.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Техническа_спецификация_-_Прил._1.pdf Публикувано на 14.03.2016 г.

Списък_на_докум._Прил._2.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Предст._участник_Прил._3.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._техн._оборуд._Прил._4.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл.-списък_на_техн.лица_Прил.5.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._конфид._чл.33_ал.4_Прил.6.doc Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.47_ал.9_Прил.7.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.56_ал.1_т.6._Прил.8.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._приемане_усл._на_дог._Прил.9.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._съгласие_подизп.__Прил._10.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._чл.55_и_56_подизп._Прил._11.doc Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._списък_изп._доставки_Прил.12.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Декл._юрисдикции_чл.3_т.8_Прил._13.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Оферта_прил._14.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Проект_на_Договор_Прил.15.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Техн._предл._Прил.16.docПубликувано на 14.03.2016 г.

Ценово_предложение_Прил.17.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

Писмо_до_медиите.docx Публикувано на 14.03.2016 г.

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта