A+ R A-

Доставка по заявка на реактиви и консумативи за Клинична лаборатория, Микробиологична лаборатория и Лаборатория по трансфузионна хематология за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”, по три обособени позиции

Сключени договори:

Антисел България ООД.pdf 04.08.2017 г.

Бул Био - НЦЗПБ ЕООД.pdf04.08.2017 г.

Булмар МЛ ООД.pdf 04.08.2017 г.

Диамед ООД.pdf 04.08.2017 г.

Елит Медикал ООД.pdf 04.08.2017 г.

Интер Бизнес 91 ЕООД.pdf 04.08.2017 г.

Медилаб - С ООД.pdf 04.08.2017 г.

Медицинска Техника Инженеринг ООД.pdf 04.08.2017 г.

Ридаком ЕООД.pdf 04.08.2017 г.

Хроно ООД.pdf 04.08.2017 г.

Обявление - прекратяване.pdf 02.08.2017 г.

Обявление за прекратяване.pdf 02.08.2017 г.

Решение за прекратяване.pdf публикувано на 31.07.2017 г.

Решение за избор на изпълнител.pdf.pdf 04.07.2017 г.

Протокол 3.pdf 04.07.2017 г.

Протокол 2.pdf 04.07.2017 г.

Съобщение до участниците качено на 02.06.2017 г.

Протокол 1.pdf качен на 16.05.2017 г.

Разяснение.jpg 13.04.2017 г.

Решение.pdf 04.04.2017 г.

обявление.pdf 04.04.2017 г.

Описание на поръчка.doc

Образец 1 - Оферта и опис.doc

Образец 2 - ЕЕДОП.docx

Образец 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.docx

Образец 4 - Декларация за съгласие с проекта на договор.docx

Образец 5 - Декларация валидност оферта.docx

Образец 6 - Декларация данъци.docx

Образец 7 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx

Образец 8 - Ценово предложение.xls

Приложение 1 - Техническа спецификация.xls

Приложение 2 - Техническо предложение.xls

Приложение 3 - Финансов ресурс.xls

Приложение 4 - Проект на Договор.docx

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта