A+ R A-

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси з

Обявление за възложена поръчка.pdf 04.06.2019 г.

Договор.pdf 23.05.2019 г.

Решени за избор на изпълнител.pdf 22.04.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 27.03.2019 г.

Протокол № 3.pdf 27.03.2019 г.

Съобщение до участниците.pdf 21.03.2019 г.

Протокол № 2.pdf 21.03.2019 г.

Протокол № 1.pdf 20.03.2019 г.

Решение.pdf 12.02.2019 г.

Обявление.pdf 12.02.2019 г.

Документация за участие.pdf 12.02.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 12.02.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 12.02.2019 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 12.02.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 12.02.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 12.02.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.docx 12.02.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 12.02.2019 г.

Приложение № 2 - Проект на договор.docx 12.02.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта