A+ R A-

Доставка на лекарства за нуждите на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД

Обявление за изменение на ДОП - 45/15.08.2019 г.pdf - 21.04.2021 г.

Допълнително споразумение с "Търговска Лига - ГАЦ" АД.pdf - 21.04.2021 г.

Обявление възложена поръчка - лекарства 09.09.2019 г.

Договор - Дансон - БГ ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Диагностик Имиджинг ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Ей Енд Ди Фарма България ЕАД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медекс ООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Медофарма ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Софарма Трейдинг АД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Търговска лига - НАЦ АД.pdf 16.08.2019 г.

Договор - Фьоникс Фарма ЕООД.pdf 16.08.2019 г.

Обявление за прекратяване.pdf 05.08.2019 г.

Обявление - прекратяване.pdf 05.08.2019 г.

Решение - прекратяване.pdf 19.07.2019 г.

Решение - изпълнител.pdf 19.07.2019 г.

Доклад.pdf 19.07.2019 г.

Протокол № 3.pdf 19.07.2019 г.

Съобщение - отваряне на цени.pdf 26.06.2019 г.

Протокол № 2.pdf 26.06.2019 г.

Протокол № 1.pdf 04.06.2019 г.

Решение за откриване на процедура.pdf 16.04.2019 г.

Обявление за поръчка.pdf 16.04.2019 г.

Документация за участие.pdf 16.04.2019 г.

Образец № 1 - Оферта.docx 16.04.2019 г.

Образец № 2 - Опис на представените документи.docx 16.04.2019 г.

Образец № 3 - еЕЕДОП.zip 16.04.2019 г.

Образец № 4 - Техническо предложение.docx 16.04.2019 г.

Образец № 4.1.- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация и изискванията на възложителя.xlsx 16.04.2019 г.

Образец № 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx 16.04.2019 г.

Образец № 6 - Ценово предложение.xlsx 16.04.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.pdf 16.04.2019 г.

Приложение № 2 - Финансов ресурс.pdf 16.04.2019 г.

Приложение № 3 - Проект на договор.docx 16.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал. 2, т.  2 от ЗМИП.docx 16.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 16.04.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП.docx 16.04.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта