A+ R A-

„Доставка по заявка на медицински консуматив за срок от две години за нуждите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД”

 

Договор - Медисофтис.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Медилон.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Истлинк.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Инфомед.pdf - 08.07.2020 г.

Договор - Екос медика.pdf  - 08.07.2020 г.

Договор - Б. Браун.pdf - 08.07.2020 г.

Обявление за възложена поръчка.pdf - 08.07.2020 г.

Решение - изпълнител - 24.04.2020 г.

Доклад - 24.04.2020 г.

Протокол 3 - 24.04.2020 г.

Съобщение цени - 12.03.2020 г.

Протокол 2 - 12.03.2020 г.

Протокол 1 - 21.01.2020 г.pdf

Публикувана на 17.10.2019г.

Решение за откриване на процедура - 17.10. 2019 г.

Обявление за поръчка - 17.10. 2019 г.

Документация за участие- 17.10.2019 г.

Образец 1 - Оферта - 17.10.2019 г.

Образец 2 - Опис на представените документи - 17.10.209 г.

Образец 3 - еЕЕДОП - 17.10.2019 г.zip

Образец 4 - Техническо предложение - 17.10.2019 г.

Образец 4.1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 17.10.2019 г.

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД - 17.10.2019 г.

Образец 6 - Ценово предложение- 17.10.2019 г.

Приложение 1 - Техническа спецификация - 17.10.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс - 17.10.2019 г.

Приложение 3 - Проект на Договор- 17.10.2019 г.

 Образец на Декларация по чл.42, ал.2, т.2 от ЗМИП- 17.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал.1, т.3 от ЗМИП- 17.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП- 17.10.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта