A+ R A-

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ“ ЕАД“

Хелмед - 26.06.2020 г.

Фьоникс фарма - част 1 - 26.06.2020 г.

Фьоникс фарма - част 2 - 26.06.2020 г.

Търговска лига - ГАЦ - 26.06.2020 г.

Софарма трейдинг - част 1 - 26.06.2020 г.

Софарма трейдинг АД - част 2 - 26.06.2020 г.

РСР - 26.06.2020 г.

Про фармация - 26.06.2020 г.

Медекс - 26.06.2020 г.

Магна Фарм България - 26.06.2020 г.

Екофарм - 26.06.2020 г.

Дансон - БГ - 26.06.2020 г.

Булмар - 26.06.2020 г.

Обявление за възложена поръчка - 26.06.2020 г.

Решение за прекратяване - 24.04.2020 г.pdf

Решение за изменение - 24.04.2020 г.pdf

Решение - изпълнител - 10.04.2020 г.

Доклад - 09.04.2020 г.

Протокол 3 - част 1 - 09.04.2020 г.

Протокол 3 - част 2 - 09.04.2020 г.

Съобщение за отваряне на цени - 28.02.2020 г.pdf

Протокол 2 - 28.02.2020 г.pdf

Протокол 1 - 11.02.2020_г.pdf

Дата на публикуване - 28.10.2019 г.

Решение за откриване.pdf - 28.10.2019 г.

Обявление.pdf - 28.10.2019 г.

Документация.pdf  - 28.10.2019 г.

Обр. 1 - Оферта.docx - 28.10.2019 г.

Обр. 2 - Опис на представените документи.docx - 28.10.2019 г.

Обр. 3 - еЕЕДОП.zip- 28.10.2019 г.

 Образец 4 - Техническо предложение.docx - 28.10.2019 г.

Обр. 4.1 - Техническо предложение.xlsx - 28.10.2019 г.

Обр. 5 - Декларация по ЗЗЛД.docx - 28.10.2019 г.

обр. 6 - Ценово предложение.xlsx - 28.10.2019 г.

 Приложение 1 - Техническа спецификация.xlsx  - 28.10.2019 г.

Приложение 2 - Финансов ресурс.xlsx - 28.10.2019 г.

Приложение 3 - Проект на договор.docx - 28.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл.42,ал.2, т.2 от ЗМИП.docx - 28.10.2019 г.

Образец на Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.docx - 28.10.2019 г.

Образец на Декларация пo чл.66, ал.2 от ЗМИП.docx - 28.10.2019 г.

 

 

 

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта