A+ R A-

„Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток, с ЕСО (електроенергиен системен оператор) и поемане на разходите за небаланси

Обявление за възложена поръчка - 16.06.2020 г.

Договор - ЧЕЗ - 16.06.2020 г.

Решение за избор на изпълнител - 16.04.2020 г.

Протокол 3 - 16.04.2020 г.

Протокол 2 - 16.04.2020 г.

Съобщение за отваряне на цени - 26.03.2020 г.pdf

Протокол 1 - 23.03.2020 г.

Решение за откриване на процедура - 20.02.2020 г.pdf

Обявление за поръчка - 20.02.2020 г.pdf

Документация за участие - 20.02.2020 г.pdf

Образец 1 - Оферта  - 20.02.2020 г.docx

Образец 2 - Опис на представените документи  - 20.02.2020 г.docx

Образец 3 - еЕЕДОП  - 20.02.2020 г.zip

Образец 4 - Техническо предложение  - 20.02.2020 г.docx

Образец 5 - Декларация по ЗЗЛД  - 20.02.2020 г.docx

Образец 6 - Ценово предложение  - 20.02.2020 г.docx

Приложение 1 - Техническа спецификация - 20.02.2020г.docx

Приложение 2 - Проект на договор  - 20.02.2020 г.docx

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта