A+ R A-

Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за нуждите на "Втора МБАЛ - София" ЕАД

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1150
  • 25 Ян

Сключен договор.pdf 29.03.2018 г.

Протокол.pdf 27.02.2018 г.

Информация АОП - 25.01.2018.pdf 25.01.2018 г.

Обява - 25.01.2018.pdf 25.01.2018 г.

Документация за участие.doc 25.01.2018 г.

Образец № 1 - Оферта и опис.docx 25.01.2018 г.

Образец № 2 - Информационен лист.doc 25.01.2018 г.

Образец № 3 - Предложение за изпълнение на поръчката.doc 25.01.2018 г.

Образец № 4 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 6 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 7 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 25.01.2018 г.

Образец № 8 - Декларация - данъци и осигуровки.docx 25.01.2018 г.

Образец № 9 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 10 - Декларация чл. 101, ал. 9 и 11 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 11 - Декларация чл. 101, ал. 10 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 25.01.2018 г.

Образец № 13 - Ценово предложение.docx 25.01.2018 г.

Приложение № 1 - Проект на договор.docx 25.01.2018 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта