A+ R A-

Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на „Втора МБАЛ - София” ЕАД

  • Категория: Събиране на оферти с обява
  • Посещения: 1423
  • 13 Май

Договор.pdf 14.06.2019 г.

Протокол.pdf 31.05.2019 г.

Информация за удължаване на срока.pdf 27.05.2019 г.

Съобщение за удължаване на срока.pdf 27.05.2019 г.

Информация АОП.pdf 13.05.2019 г.

Обява.pdf 13.05.2019 г.

Документация за участие.pdf 13.05.2019 г.

Образец № 1 - Оферта и опис.docx 13.05.2019 г.

Образец № 2 - Информационен лист.doc 13.05.2019 г.

Образец № 3 - Техническо предложение.docx 13.05.2019 г.

Образец № 4 - Декларация по ЗЗЛД.docx 13.05.2019 г.

Образец № 5 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП.docx 13.05.2019 г.

Образец № 6 - Декларация чл. 54, ал. 1, т. 3-5 ЗОП.docx 13.05.2019 г.

Образец № 7 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 2 ЗОП.docx 13.05.2019 г.

Образец № 8 - Списък чл. 64, ал. 1, т. 6 ЗОП.docx 13.05.2019 г.

Образец № 9 - Декларация чл. 64, ал. 1, т. 9 ЗОП.docx 13.05.2019 г.

Образец № 10 - Декларация чл. 65, ал. 3 ЗОП.docx 13.05.2019 г.

Образец № 11 - Декларация чл. 3 и чл. 4 ЗИФОДРЮПДРС.docx 13.05.2019 г.

Образец № 12 - Декларация чл. 102 ЗОП.docx 13.05.2019 г.

Образец № 13 - Ценово предложение.docx 13.05.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП.docx 13.05.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.docx 13.05.2019 г.

Образец на Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.docx 13.05.2019 г.

Приложение № 1 - Техническа спецификация.docx 13.05.2019 г.

Приложение № 1.1 - Лятно седмично меню.docx 13.05.2019 г.

Приложение № 1.2. - Зимно седмично меню.docx 13.05.2019 г.

Приложение № 2 - Проект на договор.docx 13.05.2019 г.

Прогнозна стойност.pdf 13.05.2019 г.

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: 
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта