A+ R A-

КЛИНИКА "НЕРВНИ БОЛЕСТИ"

nevrologia m

 

Клиниката по нервни болести е с дългогодишни традиции в диагностиката и лечението на неврологични заболявания. Ръководена през годините от доц. Дашин, проф. Узунов, доц. Пернов, проф. Иванова, асистент към клиниката е бил и доц. Никоевски, благодарение на които клиниката заема авторитетно място сред българската неврологична общност и в пациентските среди.

От 2018 година клиниката се ръководи от проф. д-р Красимир Розенов Генов, дм, дмн

Телефони за контакт: 02/915 83 90

Диагностични възможности:
В клиниката се работи по най-съвременните стандарти за диагностика, лечение и профилактика на заболяванията на централната и периферна нервна система, провеждат се невропсихологични консултации и двигателна рехабилитация съвместно с други звена.

Дейността на клиниката по нервни болести е съобразена с Наредба № 33 от 02.08. 2010г. по утвърдения стандарт „ Нервни болести”.

Работата на клиниката е организирана в „Общо неврологично отделение“ с „Легла за интензимно лечение“.

В Клиниката по нервни болести се оказва лечебнодиагностична помощ в планов, неотложен и спешен порядък на болни със заболявания на централната и периферната нервна система от цялата страна. Работи се по клинични пътеки на НЗОК. Извършват се електроенцефалография, електромиография, доплерова сонография на екстракраниални и мозъчни артерии.

В клиниката има разкрити специализирани комисии за лечение със скъпоструващи медикаменти за някои неврологични заболявания:

• Специализирана комисия за лечение на невропатна болка

• Специализирана комисия за лечение на пациенти с множествена склероза

• Специализирана комисия за лечение на пациенти с болест на Алцхаймер

Основни проблеми, които решава:
Провеждане диагностика и лечение на неврологични заболявания на пациентите, хоспитализирани в клиниката и останалите клиники и отделения на Втора МБАЛ - София.

Структура:
Клиниката разполага с 35 разкрити легла, разпределени в ЛИЛ (8 легла) и ОНО (27 легла), в които работят 9 лекари, 10 медицински сестри, 7 санитари.

Медицински специалисти, които работят в клиниката:
Екип:

Началник на отделение: д-р Надка Самарджиева,

д-р Христин Христов (старши лекар- невролог),

д-р Станислава Михайлова Каляшева (лекар-невролог),

д-р Светлана Александрова Стефанова (лекар),

д-р Светлазара Борисова Донева-Дончева (лекар-невролог),

д-р Аничка Тодорова Първанова (лекар-невролог),

д-р Красимира Младенова Донкова (лекар-невролог),

д-р Любомир Иванов Ровелов (лекар-невролог),

д-р. Виолета Симеонова (лекар - специализант),

д-р Йоздемир Мурат (лекар - специализант),

д-р Станислава Гуленова (лекар - специализант),

Анелия Григорова (ст.мед.сестра)

Телефони за контакт:

Началник отделение: 02/ 9158 533; Старши ординатор: 02/ 9158 352

Лекари: 02/ 9158 566

Работно време: денонощно

Местоположение: четвърти етаж на стационарен блок

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАДбул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс 02 / 931 40 24
централа: 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Карта