A+ R A-

Писмо от директора на СРЗИ изх. № 08-156/1/24.11.2021 г., относно информация от СЗО във връзка с правилата за кодиране на умиранията по причини и отражението и в статистическата практика и приложена инструкция за попълване на медицинската част на съобщени

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В Столична РЗИ постъпи писмо от г-н Сергей Цветарски, председател на Националния статистически институт в изпълнение на своите функции, регламентирани от Закона за статистиката и в съответствие с Националната статистическа програма приемана ежегодно с решение на Министерски съвет, събира, обработва и разпространява статистическите данни в областта на умиранията по причини. Ежегодно данните за умиранията се предоставят на Европейската комисия в изпълнение на задълженията на страната ни по Регламент (ЕО) № 1338/2008 и регламент (ЕО) № 328/2011 на комисията по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи. Данните от изследването „Умирания по причини и смъртност по причини“ регулярно се продоставят и на Световната здравна организация (СЗО) при стриктно спазване на указаните срокове и форми.

В съответствие с европейското законодателство и при спазване на изискванията на СЗО за разработване на статистическите таблици за умирания по причини се използва кодираната първоначална (основна) причина за смъртта.

 

При последната процедура по предоставяне на данни през 2021г., СЗО официално ни информира за някои съществени промени в правилата за кодиране на умиранията по причини, а именно:

-СЗО преустановява използването на кодове I46.0 Спиране на сърцето с успешно възстановяване на сърдечната дейност и I46.9 Спиране на сърцето неуточнено, като основна причина за смъртта. Подробна информация е публикуване на интернет страницата на СЗО: https://icd.who.int/icd10updateplatform/PropD .aspx?prop=2185.

SRZI_LZ-OPL-n.docx

WF_broshoure_Instructions_death_certificate_1.3_.pdf

 

 

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта