A+ R A-

З А П О В Е Д № 520 / 17.03.2022 г.

 

На основание чл.69, ал.2, т.1 от закона за лечебните заведения, чл.43, ал.2, т.1 от Наредба за общинските лечебни заведения

ЗАПОВЯДВАМ:

Във връзка с изпълнение на “Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност ВТОРА МБАЛ - София – Пр -2/ 17.03. 2022 г. определям:

  1. Пламен Георгиев Венчев – специалист компютърни мрежи за системен администратор на ВТОРА МБАЛ – София ЕАД;
  2. Системният администратор да организира запознаването на личния състав на болницата с „Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност ВТОРА МБАЛ „ в касаещия обем.
  3. Да организира публикуването на “Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност ВТОРА МБАЛ” на сайта на болницата в раздел „Служебно меню”- Правен раздел..
  4. Да организира и извършва постоянен контрол по спазването на правилата за работа с информационните и компютърни системи.
  5. Да предлага мероприятия  за подобряване на информационна сигурност и повишаване на  уменията на персона за работа с наличните и внедряваните  информационни и компютърни системи.
  6. Настоящата заповед да се публикува на сайта на ВТОРА МБАЛ  в раздел „Служебно меню- Заповеди.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Началник АСО – г-н Николай Керелски 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните лица, за сведение и изпълнение.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД:

………………… ……………

доц. д-р СТЕФАН УЗУНОВ

 

Zapoved_sysadmin.pdf

Контакти

Втора Многопрофилна
Болница за Активно
лечение – София ЕАД бул. "Хр. Ботев" 120
София 1202 тел./факс (+359) 2  931 40 24
централа: (+359) 2 91 58 500
email: secondmbal@abv.bg
www.vtorambal.com

Уникален идентификатор: 2201211033

 

Карта